Tentoonstelling | Exhibition


Kunstenaars | Artists: James Beckett, Rob Johannesma, Lawrence Malstaf, Barbara Philipp, Rebecca Sakoun

De tentoonstelling in het ErfgoedLab gebruikt het centrale concept van metamorfose om een creatieve dialoog in gang te zetten tussen hedendaagse en oude kunst, media en disciplines. De tentoonstelling laat vijf nieuwe werken zien van kunstenaars die zich hebben laten voeden door de collectie van het Allard Pierson Museum - samen met een aantal bijzondere stukken uit die collectie én uit andere museum- en bibliotheekcollecties. In het lezingenprogramma en de workshop voor onderzoekers worden de thema’s van de tentoonstelling verder uitgewerkt.

Wat betekent het om verandering vast te leggen, om een ogenblik of een vluchtig moment van transformatie te isoleren? Metamorfose onttrekt zich aan het zicht, maar is wel bij uitstek een visuele gebeurtenis. Oude en hedendaagse kunstenaars zijn uitvinders van het moment van metamorfose, door het te verbeelden. Naast de bekende mythische verhalen vertelt metamorfose nog een verhaal – dat van het medium en van het maken van beelden.

Dit is niet een tentoonstelling over archeologie of oude kunst, of over de iconografie van metamorfose. De archeologische artefacten worden in een nieuw licht getoond, eigendom gemaakt van de tegenwoordige tijd. De werken van James Beckett, Rob Johannesma, Lawrence Malstaf, Barbara Philipp en Rebecca Sakoun zijn speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt. Ze raken aan verschillende momenten die met metamorfose te maken hebben: van het microtijdsverloop van beweging tot de transformatie van het beeld.

Ieder object uit de collectie van het Allard Pierson Museum en ieder nieuw kunstwerk is niet alleen een voorwerp of een afbeelding, maar een plek waar verschillende aspecten van het motief van metamorfose samenkomen. Ze kunnen gezien worden als verbindingspunten die deel uitmaken van een grotere kaart van beelden waarvan de grenzen alsmaar uitdijen, buiten het museum. Een kaart die eindeloos aangevuld kan worden en verschillende beelden en media kan omvatten.
 -- 
The exhibition in the Heritage Lab takes the central concept of metamorphosis as a means to stage a creative dialogue between contemporary and ancient art, new and old media and practices of image making. It shows five new works by artists who have taken the collection of the Allard Pierson Museum as a point of departure, together with pieces from this collection and from other museum and library collections. In the lecture series and workshop for graduate researchers the themes of the exhibition will be explored further. 

What does it mean to capture change; to isolate an instant of time or the fleeting moment of transformation? Metamorphosis eludes vision, yet it is an exclusively visual event. Ancient and contemporary artists invented the instant of metamorphosis by representing it. Beyond the well-known mythical stories, metamorphosis tells another story – that of the medium and of making of images.

This is not an exhibition about archaeology or ancient art, or iconography of metamorphosis. It involves re-displaying archaeological artefacts in a new light, appropriating them for the present. The works by James Beckett, Rob Johannesma, Lawrence Malstaf, Barbara Philipp and Rebecca Sakoun are produced for the occasion of this exhibition. They touch upon different moments related to metamorphosis: from the micro-temporality of motion, to the transformation of the image.

Each object from the collection of the Allard Pierson Museum and each new piece of art is not only an object or an image, but a site where different aspects of the motif of metamorphosis overlap. They can be viewed as points of juncture included in a larger map of images the borders of which can be seen as ultimately expanding, beyond the site of the museum. A map that can be endlessly supplemented and include different images and media.

Samenstelling | Curators: Alena Alexandrova (concept), Martine van Kampen, Vladimir Stissi (research and advise)
Ontwerp | Design: Lesley Moore
Coordinatie| Coordinators: Jan Bolten and Christie Ray
Europa kidnapped by Zeus, transformed into a bull. Collection Allard Pierson Museum.
James Beckett: The Pierson Belongs to Itself, Others and Us
Rob Johannesma: Probablility Space

P. Hartwig, Die griechischen Meisterschalen der Blüthezeit des strengen rothfigurigen Stiles, Stuttgart and Berlin 1893, Pl. XXIII.
Lawrence Malstaf: Whirlpool 2 02010

Barbara Philipp:  Auto-maton

Panathenaic amphora. Collection Allard Pierson Museum

Rebecca Sakoun: Monkeyshines No.4: A Reverse-Engineered Re-enactment for the Purpose of Creating an Illusion of Continuous Motion